Helmut Kagerer & Roman Schwaller Gamblin

Helmut Kagerer & Roman: Schwaller Gamblin
Helmut Kagerer & Roman: Schwaller Gamblin

Helmut Kagerer, guitar; Roman Schwaller, saxophone; Tizian Jost, piano; Eugen Apostolidis, bass; Guido May, drums

Jardis 1997