Heiner Franz u.a. THE EUROPEAN JAZZ GUITAR ORCHESTRA

Heiner Franz u.a. THE EUROPEAN JAZZ GUITAR ORCHESTRA
Heiner Franz u.a. THE EUROPEAN JAZZ GUITAR ORCHESTRA

Louis Stewart (IRL), guitar / Doug Raney (USA), guitar / Frédéric Sylvestre (F), guitar / Maarten van der Grinten (NL), guitar / Heiner Franz (D), guitar / Johannes Schaedlich (D), bass / Herbert Bings (D), drums

Jardis 1993

Heiner Franz